Thước cặp điện tử Mitutoyo (573-646-20), 20.1 – 170 mm