Thước căn lá

Giới thiệu chung

  • Thước căn lá, thước nhét, thước đo khe hở …. Có nhiều cách gọi tên khác nhau, xuất phát từ trực quan sử dụng. Nói chung lại nó chính là Feeler Gauge.
  • Thước ghép với nhau với nhiều kích thước độ dày trên 1 bộ.
  • Đây là loại phổ thông nhất, vì trên mỗi một bộ có nhiều độ dày khác nhau của các lá thép. Số lượng lá thép trên mỗi bộ khác nhau tùy theo ứng dụng.
  • Giá trị độ dày mỗi lá của thước nhét cũng khác nhau.
  • Khi sử dụng sẽ xoè ra giống cái quạt và chọn lá có độ dày gần nhất với cảm quan khe hở.
  • Lá kim loại có thể được xếp chồng lên nhau để cộng độ dày khi đo.