Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-505-10), 0 – 18 in

Phạm vi đo:0 – 18 in
Độ chính xác: ± 0.02 in
Độ chia:0.01 mm